Privacyverklaring Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop door de Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen (WOW) jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Welke gegevens verwerkt de coöperatie WOW

Coöperatie WOW verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Met welk doel verwerkt de coöperatie WOW de gegevens?

  • voor het verwerken van het lidmaatschap in het ledenbestand
  • voor het onderhouden van contact met de leden omtrent activiteiten van de coöperatie.
  • voor het onderhouden van contact met de leden van de coöperatie omtrent het innen van de contributie

Hoe lang bewaart coöperatie WOW de persoonsgegevens?

Coöperatie WOW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens aan derden?

Coöperatie WOW verstrekt geen gegevens aan derden. Zij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van een opdracht en met toestemming van de cliënt heeft ontvangen. Coöperatie WOW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming?

Coöperatie WOW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coöperatie WOW) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coöperatie WOW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar warmtenet.ow@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Coöperatie WOW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt coöperatie WOW de persoonsgegevens ?

Coöperatie WOW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor vragen omtrent het gebruik van je gegevens, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de Coöperatie WOW. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via warmtenet.ow@gmail.com

Contactgegevens

https://cooperatiewow.nl
Churchillweg 1, 6707 JA Wageningen,
correspondentieadres Postbus 85,
6700 AB Wageningen,
ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72463678